لیست جدیدترین عناوین آبان 1394 در زمینه های علوم و مهندسی
لیست جدیدترین عناوین آبان 1394 در زمینه های علوم و
لیست جدیدترین عناوین آبان 1394 در زمینه های علوم و مهندسی
New Science & Engineering Books 11-5-2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مرکز داده , تهیه کننده جدیدترین کتابهای انتشار یافته ناشران خارجی
لیست کتب موجود :
https://www.dropbox.com/sh/tauspd5wj5hgp5l/9Twl1ijRcU
http://www.irdadeh.com/pages/12339
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fourier Analysis and Hausdorff Dimension (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) edition 2015 .pdf تجزیه و تحلیل فوریه و هاسدورف ابعاد (مطالعات کمبریج در ریاضیات پیشرفته)
Nonlinear Structural Dynamics Using FE Methods edition 2014 .pdf غیر خطی دینامیک سازه با استفاده از روش FE
Mechanics of Aero-structures edition 2015 .pdf مکانیک Aero در ساختارهای
An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and its Hinterland (African Studies) edition 2013 .pdf Slaving بندر آفریقایی و جهان اطلس: Benguela و حوزه نفوذ آن (مطالعات آفریقایی)
Plant Factory: An Indoor Vertical Farming System for Efficient Quality Food Production edition 2015 .pdf کارخانه کارخانه: یک سیستم کشاورزی عمودی داخلی و کارآمد تولید مواد غذایی کیفیت
Plant Metal Interaction: Emerging Remediation Techniques edition 2015 .pdf تعامل فلزی کارخانه: در حال ظهور تکنیک های بازسازی
Bonded Joints and Repairs to Composite Airframe Structures edition 2015 .pdf مفاصل باند و تعمیرات به ساختار بدنه کامپوزیت
Commercial Aircraft Hydraulic Systems: Shanghai Jiao Tong University Press Aerospace Series (Aerospace Engineering) edition 2015 .pdf هواپیماهای تجاری سیستم های هیدرولیک: شانگهای جیائو تونگ دانشگاه مطبوعات هوا و فضا سری (مهندسی هوا و فضا)
Handbook of Offshore Helicopter Transport Safety: Essentials of Underwater Egress and Survival edition 2015 .pdf هندبوک سازه های دریایی حمل و نقل هلیکوپتر ایمنی: ملزومات زیر آب خروجی و بقا
Solving Polynomial Equation Systems: Volume 3, Algebraic Solving (Encyclopedia of Mathematics and its Applications) edition 2015 .pdf حل چند جمله ای سیستم های معادله: دوره 3، حل جبری (دایره المعارف ریاضیات و کاربردهای آن)
Groups St Andrews 2013 (London Mathematical Society Lecture Note Series) edition 2015 .pdf گروه سنت اندروز 2013 (لندن، انجمن ریاضی سخنرانی توجه سری)
Analytic Pattern Matching: From DNA to Twitter edition 2015 .pdf تطبیق الگو تحلیلی: از DNA به توییتر
Environmental Practice and Early American Literature (Cambridge Studies in American Literature and Culture) edition 2013 .pdf تمرین محیط زیست و ادبیات اولیه آمریکا (مطالعات کمبریج در ادبیات و فرهنگ آمریکایی)
Emily Dickinson and Philosophy edition 2013 .pdf امیلی دیکنسون و فلسفه
The Anonymous Sayings of the Desert Fathers edition 2013 .pdf ناشناس گفتار پدران صحرا
The Demography of Roman Italy edition 2013 .pdf جمعیت شناسی روم ایتالیا
Divination and Prediction in Early China and Ancient Greece edition 2013 .pdf پیش گویی و پیش بینی در اوایل چین و یونان باستان
Economy, Family, and Society from Rome to Islam: A Critical Edition, English Translation, and Study of Bryson's Management of the Estate edition 2013 .pdf اقتصاد، خانواده و جامعه از رم به اسلام: یک نسخه انتقادی، انگلیسی ترجمه و مطالعه برایسون مدیریت از املاک
Divination, Prediction and the End of the Roman Republic edition 2013 .pdf پیش گویی، پیش بینی و پایان از جمهوری روم
Athens, Thrace, and the Shaping of Athenian Leadership edition 2013 .pdf آتن، تراکیه، و شکل دادن به رهبری آتن
Emperors and Bishops in Late Roman Invective edition 2013 .pdf امپراطوران و اسقف در طعن روم در اواخر
Crisis Management during the Roman Republic edition 2013 .pdf مدیریت بحران در طول جمهوری روم
Diogenes Laertius: Lives of Eminent Philosophers (Cambridge Classical Texts and Commentaries, 50) edition 2013 .pdf دیوگنس لائرتیوس: زندگی فیلسوفان (متون کلاسیک کمبریج و تفسیر، 50)
Core Topics in Pediatric Anesthesia (Hardcover) edition .pdf موضوعات اصلی در بیهوشی اطفال (گالینگور)
Animal Communication Theory edition 2013 .pdf نظریه های ارتباطات و حیوانات
Societies of Wolves and Free-ranging Dogs edition 2012 .pdf جوامع گرگ و رایگان گرفته تا سگ
Giraffe: Biology, Behaviour and Conservation edition 2014 .pdf زرافه: زیست شناسی، رفتار و حفاظت
Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation edition 2014 .pdf اکولوژی، تکامل و رفتار گاو وحشی: پیامدها برای حفاظت
Flow in Porous Rocks: Energy and Environmental Applications edition 2014 .pdf جریان در محیط متخلخل: انرژی و محیط زیست برنامه های کاربردی
Consumer Financial Dispute Resolution in a Comparative Context edition 2013 .pdf مصرف کننده حل اختلاف مالی در یک زمینه مقایسه
Bridging Divides: The Origins of the Beckman Institute at Illinois edition 2009 .pdf پل زدن تقسیم می کند: ریشه های موسسه بکمن در ایلینوی
AIA Guide to Chicago edition 2014 .pdf راهنمای AIA به شیکاگو
Rail and the City: Shrinking Our Carbon Footprint While Reimagining Urban Space (Urban and Industrial Environments) edition 2014 .pdf راه آهن و شهر: کوچک ما ردپای کربن در حالی که Reimagining فضای شهری (شهری و محیط های صنعتی)
The Fabric of Space: Water, Modernity, and the Urban Imagination edition 2014 .pdf بافت فضا: آب، مدرنیته، و تخیل شهری
Ancient Origins of the Mexican Plaza: From Primordial Sea to Public Space (Roger Fullington Series in Architecture) edition 2013 .pdf ریشه های باستانی از مکزیک پلازا: از دریای ازلی فضای عمومی (راجر Fullington سری در معماری)
Policy, Planning, and People: Promoting Justice in Urban Development (The City in the Twenty-First Century) edition 2013 .pdf سیاست، برنامه ریزی، و مردم: ترویج عدالت در شهرسازی (شهر در قرن بیست و یکم)
At Home with Apartheid: The Hidden Landscapes of Domestic Service in Johannesburg edition 2011 .pdf در خانه با آپارتاید: پنهان مناظر و خدمات داخلی در ژوهانسبورگ
Asylum on the Hill: History of a Healing Landscape edition 2012 .pdf پناهندگی بر روی تپه: تاریخچه یک شفا چشم انداز
Architecture, Politics, and Identity in Divided Berlin (Culture Politics & the Built Environment) edition 2014 .pdf معماری، سیاست، و هویت در تقسیم برلین (فرهنگ سیاست و محیط زیست ساخته شده است)
The Architecture of Life and Death in Borneo edition s - 2 .pdf معماری زندگی و مرگ در جزیره بورنئو
Building Museums: A Handbook for Small and Midsize Organizations edition 2012 .pdf ساختمان موزه: کتاب راهنما برای سازمان های کوچک و متوسط
American Architects and Their Books, 1840-1915 (Studies in Print Culture and the History of the Book) edition s - 2 .pdf معماران آمریکایی و کتاب های آنها، 1840-1915 (مطالعات فرهنگ چاپ و تاریخچه کتاب)
Arts and Crafts Architecture: History and Heritage in New England edition 2014 .pdf هنر و صنایع دستی معماری: تاریخ و میراث در انگلستان
The Best Planned City in the World: Olmsted, Vaux, and the Buffalo Park System (Designing the American Park) edition 2013 .pdf بهترین شهر برنامه ریزی شده در جهان: اولمستد، واکس، و سیستم پارک بوفالو (طراحی پارک های آمریکا)
The Architecture of William Nichols: Building the Antebellum South in North Carolina, Alabama, and Mississippi edition 2015 .pdf معماری ویلیام نیکولز: ساختمان قبل از جنگ جنوبی در کارولینای شمالی، آلاباما، می سی سی پی و
Ancient Glass edition 2013 .pdf شیشه باستان
Principles of Automated Negotiation edition 2014 .pdf اصول مذاکره خودکار
Collisionless Shocks in Space Plasmas: Structure and Accelerated Particles (Cambridge Atmospheric and Space Science Series) edition 2015 .pdf شوک برخورد در فضا پلاسما: ساختار و تسریع ذرات (کمبریج جو و علوم فضایی سری)
Accretion Processes in Astrophysics (Canary Islands Winter School of Astrophysics) edition 2013 .pdf فرایندهای پیوسته در اخترفیزیک (جزایر قناری مدرسه زمستان اخترفیزیک)
History of the Meteorological Office edition 2012 .pdf تاریخچه اداره هواشناسی
Radar Meteorology: Principles and Practice edition 2015 .pdf هواشناسی رادار: اصول و تمرین
Atmospheric Boundary Layer: Integrating Air Chemistry and Land Interactions edition 2015 .pdf جوی لایه مرزی: مجتمع شیمی هوا و تعاملات زمین
Atomic and Molecular Spectroscopy: Basic Concepts and Applications edition 2015 .pdf طیف سنجی اتمی و مولکولی: مفاهیم اساسی و برنامه های کاربردی
Engaging with C. H. Dodd on the Gospel of John edition 2013 .pdf درگیر شدن با C. H. Dodd در انجیل یوحنا
Bioremediation and Bioeconomy edition 2015 .pdf زیست پالایی و Bioeconomy
The Birnbaum-Saunders Distribution edition 2015 .pdf توزیع Birnbaum ساندرز
Bioarchaeology: Interpreting Behavior from the Human Skeleton (Cambridge Studies in Biological and Evolutionary Anthropology) edition 2015 .pdf Bioarchaeology: تفسیر رفتار از اسکلت انسان (مطالعات کمبریج در زیستی و انسان شناسی تکاملی)
Fossil Primates (Cambridge Studies in Biological and Evolutionary Anthropology) edition 2015 .pdf پستانداران فسیلی (مطالعات کمبریج در زیستی و انسان شناسی تکاملی)
Tool Use in Animals: Cognition and Ecology edition 2013 .pdf ابزار استفاده در حیوانات: شناخت و بوم شناسی
Tooth Development in Human Evolution and Bioarchaeology edition 2014 .pdf توسعه دندان در تکامل انسان و Bioarchaeology
Primate Tourism: A Tool for Conservation? edition 2014 .pdf گردشگری پستانداران: ابزار برای حفاظت از؟
Extractive Industries and Ape Conservation (State of the Apes) edition 2014 .pdf صنایع استخراجی و میمون حفاظت (دولت از میمون)
Advanced State Space Methods for Neural and Clinical Data edition 2015 .pdf پیشرفته دولت روش فضا برای عصبی و داده های بالینی
Britain and the Dutch Revolt, 1560-1700 edition 2013 .pdf بریتانیا و شورش هلندی، 1560-1700
British Political Culture and the Idea of `Public Opinion', 1867-1914 edition 2013 .pdf فرهنگ بریتانیا سیاسی و اندیشه `افکار عمومی، 1867-1914
Clothing the Poor in Nineteenth-Century England edition 2013 .pdf لباس فقرا در انگلستان قرن نوزده
Celebrity, Performance, Reception edition 2013 .pdf شهرت، عملکرد، پذیرش
Valuable Content Marketing: How to Make Quality Content Your Key to Success edition 2015 .pdf ارزش بازاریابی محتوا: چگونه می توان کیفیت محتوای کلیدی خود را به موفقیت
Gamify: How Gamification Motivates People to Do Extraordinary Things edition 2014 .pdf Gamify برنامه: چگونه گیمیفیکیشن انگیزه مردم را به انجام کارهای فوق العاده
Capitalism, Corporations and the Social Contract: A Critique of Stakeholder Theory (Business, Value Creation, and Society) edition 2013 .pdf سرمایه داری، شرکت ها و قرارداد اجتماعی: انتقاد از نظریه ذینفعان (کسب و کار، ایجاد ارزش، و جامعه)
Asphalt Materials Science and Technology edition 2015 .pdf مواد آسفالت علم و صنعت
Unconventional Oil and Gas Resources Handbook: Evaluation and Development edition 2015 .pdf نفت غیر متعارف و منابع گاز کتاب: ارزیابی و توسعه
The Encyclopedia of Mass Spectrometry: Volume 9: Historical Perspectives, Part B: Notable People in Mass Spectrometry edition 2015 .pdf دانشنامه طیف سنجی جرمی: دوره 9: چشم اندازهای تاریخی، قسمت B: افراد برجسته در طیف سنجی جرمی
Amazonite: Mineralogy, Crystal Chemistry, and Typomorphism (Mineralogy, Crystalchemistry and Typomorphism) edition 2015 .pdf آمازونیت: کانی شناسی، شیمی بلور و Typomorphism (کانی شناسی، Crystalchemistry و Typomorphism)
Microchannel Phase Change Transport Phenomena edition 2015 .pdf میکروکانال تغییر فاز حمل و نقل پدیده
Fluorinated Coatings and Finishes Handbook: The Definitive User's Guide (Plastics Design Library) edition 2015 .pdf فلوئوردار پوشش و پس از اتمام کتاب: راهنمای (پلاستیک کتابخانه طراحی) کاربر قطعی
Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties, and Characterization Techniques edition 2015 .pdf هندبوک Nanoelectrochemistry: روش های سنتز الکتروشیمیایی، خواص، خواص و فنون
Handbook of Nanoelectrochemistry: Electrochemical Synthesis Methods, Properties, and Characterization Techniques edition 2015 .pdf هندبوک Nanoelectrochemistry: روش های سنتز الکتروشیمیایی، خواص، خواص و فنون
Handbook of Nanoparticles edition 2015 .pdf هندبوک نانو ذرات
Handbook of Nanoparticles edition 2015 .pdf هندبوک نانو ذرات
Thermodynamics and Statistical Mechanics: An Integrated Approach (Cambridge Series in Chemical Engineering) edition 2015 .pdf ترمودینامیک و مکانیک آماری: یک رویکرد یکپارچه (سری کمبریج در مهندسی شیمی)
Industrial Crystallization: Fundamentals and Applications edition 2015 .pdf تبلور صنعتی: اصول و کاربرد
Chromatographic Processes: Modeling, Simulation and Design (Cambridge Series in Chemical Engineering) edition 2015 .pdf فرآیندهای کروماتوگرافی: مدل سازی، شبیه سازی و طراحی (سری کمبریج در مهندسی شیمی)
Angels, Demons and The New World edition 2013 .pdf فرشتگان، شیاطین و دنیای نو
Digitally-Assisted Analog and Analog-Assisted Digital IC Design edition 2015 .pdf دیجیتالی به کمک آنالوگ و آنالوگ به کمک طراحی IC دیجیتال
Earthworks: A Guide, 2nd edition edition 2015 .pdf سنگر و استحکامات: راهنمای، 2nd نسخه
Crossrail Project: Infrastructure, Design and Construction edition 2014 .pdf های Crossrail پروژه: زیرساخت، طراحی و ساخت
Innovative Coastal Management edition 2012 .pdf مدیریت سواحل نوآورانه
Sustainable Infrastructure: Principles into Practice (Delivering Sustainable Infrastructure Series) edition 2013 .pdf زیرساخت پایدار: اصول به عمل (ارائه سری زیرساخت پایدار)
Guide to the Reservoirs Act 1975 2nd edition 2014 .pdf هدایت به قانون مخازن 1975 2
Partial Saturations in Compacted Soil edition 2013 .pdf اشباع نسبی در خاک فشرده
Stadium and Arena Design (Stadium Engineering 2nd Edition) edition 2015 .pdf ورزشگاه و Arena طراحی (ورزشگاه مهندسی 2nd نسخه)
Earthquake Design Practice for Buildings, 3rd edition edition 2014 .pdf زلزله طرح و تمرین برای ساختمان، 3rd ویرایش
Landslide Risk Assessment edition 2013 .pdf زمین لغزش ارزیابی ریسک
Movable Bridge Design edition 2015 .pdf مووبل پل طراحی
Cesmm4 Carbon and Price Book: 2013 edition 2013 .pdf Cesmm4 کربن و هزینه کتاب: 2013
Principles of Pavement Engineering edition 2013 .pdf اصول مهندسی روسازی
BIM in Principle and In Practice edition 2014 .pdf BIM در اصل و در عمل
Delay and Disruption Claims in Construction, Second Edition edition 2014 .pdf تاخیر و اختلال ادعا می کند در ساخت و ساز، نسخه دوم
NEC3 Practical Solutions edition 2015 .pdf NEC3 راه حل های عملی
Practical Guide to Using the Cdm Regulations 2015 edition 2015 .pdf راهنمای عملی برای استفاده از مقررات CDM 2015
Rock Engineering edition 2015 .pdf مهندسی سنگ
Bridge Launching, second edition edition 2014 .pdf راه اندازی پل، چاپ دوم
Risk Analysis and Management for Projects (RAMP) Third Edition edition 2014 .pdf تجزیه و تحلیل خطر و مدیریت پروژه (RAMP) ویرایش سوم
Port Designers' Handbook, 3rd Edition edition 2014 .pdf کتاب طراحان پورت "، 3rd ویرایش
Floods and Reservoir Safety, Fourth Edition edition 2015 .pdf سیل و مخزن ایمنی، چاپ چهارم
CDM Regulations Explained 2015 edition 2015 .pdf مقررات CDM توضیح داده شده 2015
Programme Management in Construction edition 2014 .pdf مدیریت برنامه در ساخت و ساز
Practical Road Safety Auditing, 3rd Edition edition 2015 .pdf عملی حسابرسی ایمنی جاده، 3rd ویرایش
CDM 2015: Questions and Answers edition 2015 .pdf CDM 2015: پرسش و پاسخ
Maintaining the Safety of our Dams and Reservoirs edition 2014 .pdf حفظ ایمنی سدها و مخازن ما
FIDIC Quick Reference Guide - Red Book edition 2014 .pdf راهنمای مرجع FIDIC سریع - کتاب قرمز
FIDIC Quick Reference Guide Silver Book edition 2014 .pdf FIDIC مرجع راهنمای سریع نقره ای کتاب
FIDIC Quick Reference Guide Pink Book edition 2014 .pdf FIDIC مرجع راهنمای سریع کتاب صورتی
FIDIC Quick Reference Guide: Yellow Book edition 2014 .pdf FIDIC راهنمای مرجع: کتاب زرد
Bio- and Chemo- Mechanical Processes in Geotechnical Engineering (Geotechnique Symposium in Print 2013) edition 2014 .pdf فرآیندهای زیستی و Chemo- مکانیک در ژئوتکنیک مهندسی (ژئوتکنیک سمپوزیوم در چاپ 2013)
BIM in Principle and in Practice, Second Edition edition 2015 .pdf BIM در اصل و در عمل، چاپ دوم
Successful Professional Reviews for Civil Engineers, Fourth Edition edition 2015 .pdf نظرات موفق و حرفه ای برای مهندسین عمران، چاپ چهارم
Cities at Risk: Planning for and Recovering from Natural Disasters (Global Urban Studies) edition 2015 .pdf شهرستانها در معرض خطر: برنامه ریزی برای دوره نقاهت بعد از و بلایای طبیعی (مطالعات شهری جهانی)
Classical Victorians (Classics after Antiquity) edition 2013 .pdf ویکتوریا کلاسیک (کلاسیک پس از دوران باستان)
The Early Textual History of Lucretius' De rerum natura (Cambridge Classical Studies) edition 2013 .pdf اولیه متنی تاریخچه لوکرتیوس 'د rerum طبیعی (کمبریج مطالعات کلاسیک)
Ancestral Fault in Ancient Greece edition 2013 .pdf گسل آبا و اجدادی در یونان باستان
Natural Disasters and Adaptation to Climate Change edition 2013 .pdf بلایای طبیعی و انطباق با تغییرات آب و هوا
Climate Change in Deserts: Past, Present and Future edition 2014 .pdf تغییر آب و هوا در بیابان: گذشته، حال و آینده
Climate Change 2013 - The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change edition 2014 .pdf تغییر آب و هوا 2013 - اساس علم فیزیکی: گروه کاری من کمک به گزارش ارزیابی پنجم از هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا
Climate Change 2014 - Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part A: Global and Sectoral Aspects: Volume 1, Global and Sectoral Aspects: Working Group ... to the IPCC Fifth Assessment Report edition 2014 .pdf تغییر آب و هوا 2014 - اثرات، انطباق و آسیب پذیری: قسمت A: ابعاد جهانی و بخشی: دوره 1، ابعاد جهانی و بخشی: گروه کاری ... به IPCC پنجم گزارش ارزیابی
Climate Change 2014 - Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part B: Regional Aspects: Volume 2, Regional Aspects: Working Group II Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report edition 2014 .pdf تغییر آب و هوا 2014 - اثرات، انطباق و آسیب پذیری: قسمت B: جنبه های منطقه: دوره 2، جنبه های منطقه: سهم کار گروه II به IPCC پنجم گزارش ارزیابی
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (Ipcc: Intergovernmental Panel on Climate Change) edition 2015 .pdf تغییر آب و هوا 2014: کاهش تغییر آب و هوا: سهم کار گروه III به IPCC پنجمین ارزیابی گزارش (IPCC: هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا)
Climate Change: A Wicked Problem: Complexity and Uncertainty at the Intersection of Science, Economics, Politics, and Human Behavior edition 2015 .pdf تغییر آب و هوا: با مشکل ماهواره: پیچیدگی و عدم قطعیت در تقاطع علم، اقتصاد، سیاست، و رفتار انسان
Consciousness and Perceptual Experience edition 2013 .pdf آگاهی و تجربه ی ادراکی
Theory and Design of Terabit Optical Fiber Transmission Systems edition 2014 .pdf تئوری و طراحی سیستم های انتقال فیبر نوری ترابیت
Geometric Methods in Signal and Image Analysis edition 2015 .pdf روش هندسی در سیگنال و تحلیل تصویر
Bayesian Speech and Language Processing edition 2015 .pdf بیزی گفتار و پردازش زبان
Automotive Ethernet edition 2014 .pdf خودرو اترنت
Performance Analysis of Complex Networks and Systems edition 2014 .pdf تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه های پیچیده و سیستم های
Design Recipes for FPGAs: Using Verilog and VHDL edition 2015 .pdf دستور العمل طراحی برای FPGA ها: با استفاده از VHDL VERILOG و
Software Quality Assurance: In Large Scale and Complex Software-intensive Systems edition 2015 .pdf تضمین کیفیت نرم افزار: در مقیاس بزرگ سیستم نرم افزار فشرده پیچیده و
Handbook of Serial Communications Interfaces: A Comprehensive Compendium of Serial Digital Input/Output (I/O) Standards edition 2015 .pdf هندبوک سریال ارتباطات رابط: خلاصه جامع از سریال ورودی دیجیتال / خروجی (I / O) استاندارد
Data Analysis in the Cloud: Models, Techniques and Applications (Computer Science Reviews and Trends) edition 2015 .pdf تجزیه و تحلیل داده ها در ابر: مدل، تکنیک و نرم افزار (نظرات علوم کامپیوتر و موضوعات داغ)
Digital Identities: Creating and Communicating the Online Self edition 2015 .pdf هویت دیجیتال: ایجاد و برقراری ارتباط از خود فروشگاه
Agent-Based Spatial Simulation with NetLogo Volume 1 edition 2015 .pdf شبیه سازی فضایی بر اساس عامل با NetLogo جلد 1
Computation, Proof, Machine: Mathematics Enters a New Age edition 2015 .pdf محاسبه، اثبات، ماشین آلات: ریاضیات وارد یک عصر جدید
The Trouble with the Congo: Local Violence and the Failure of International Peacebuilding (Cambridge Studies in International Relations) edition 2010 .pdf مشکل با کنگو: خشونت محلی و شکست ایجاد صلح بین المللی (مطالعات کمبریج در روابط بین الملل)
Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation (Theories of Institutional Design) edition 2009 .pdf نوآوری دموکرات: موسسات طراحی برای مشارکت شهروندی (نظریه های سازمانی طراحی)
Conscription, Family, and the Modern State edition 2013 .pdf خدمت وظیفه، خانواده، و دولت مدرن
Bankers, Bureaucrats, and Central Bank Politics (Cambridge Studies in Comparative Politics) edition 2013 .pdf بانکداران، بوروکرات ها و بانک مرکزی سیاست (مطالعات تطبیقی کمبریج در سیاست)
The Economic Assessment of Mergers under European Competition Law (Law Practitioner) edition 2013 .pdf ارزیابی اقتصادی ادغام تحت قانون رقابت های اروپایی (قانون پزشک)
Asian Capitalism and the Regulation of Competition edition 2013 .pdf سرمایه داری آسیایی و مقررات مسابقه
Probabilistic Forecasting and Bayesian Data Assimilation (Cambridge Texts in Applied Mathematics) edition 2015 .pdf پیش بینی احتمالی و بیزی داده جذب (متن کمبریج در ریاضیات کاربردی)
A Student's Guide to Numerical Methods edition 2015 .pdf راهنمای دانش آموز به روش عددی
Ridge Functions (Cambridge Tracts in Mathematics) edition 2015 .pdf توابع خط الراس (کمبریج دستگاه در ریاضیات)
Sparse Image and Signal Processing: Wavelets and Related Geometric Multiscale Analysis edition 2015 .pdf تصویر پراکنده و پردازش سیگنال: موجک و تجزیه و تحلیل های مرتبط هندسی چند مقیاسی
Workload Modeling for Computer Systems Performance Evaluation edition 2015 .pdf مدل سازی حجم کار برای سیستم های کامپیوتری ارزیابی عملکرد
Experimental Human-Computer Interaction edition 2012 .pdf تجربی تعامل انسان و کامپیوتر
Social Media Intelligence edition 2013 .pdf رسانه های اجتماعی اطلاعات
Trust, Computing, and Society edition 2014 .pdf اعتماد، رایانه، و جامعه
Design and Development of Training Games: Practical Guidelines from a Multidisciplinary Perspective edition 2014 .pdf طراحی و توسعه از بازی های آموزشی: راهنمای عملی از منظر چند رشته
Twitter: A Digital Socioscope edition 2015 .pdf توییتر: A Socioscope دیجیتال
Elements of Slow-Neutron Scattering: Basics, Techniques, and Applications edition 2015 .pdf عناصر آهسته پراکندگی نوترون: مبانی، تکنیک، و برنامه های کاربردی
Nanostructures and Nanotechnology edition 2015 .pdf نانوساختارها و فناوری نانو
Elements of Friction Theory and Nanotribology edition 2015 .pdf عناصر تئوری اصطکاک و Nanotribology
Statistical Mechanics and Applications in Condensed Matter edition 2015 .pdf مکانیک آماری و برنامه های کاربردی در ماده چگال
Commercial Contract Law edition 2013 .pdf قانون قرارداد تجاری
Stability Regions of Nonlinear Dynamical Systems: Theory, Estimation, and Applications edition 2015 .pdf ثبات مناطق سیستمهای دینامیکی غیر خطی: نظریه، ارزیابی، و برنامه های کاربردی
Relay Autotuning for Identification and Control edition 2014 .pdf رله تنظیم خودکار برای شناسایی و کنترل
Comparative Corporate Governance (International Corporate Law and Financial Market Regulation) edition 2013 .pdf اداره امور شرکت تطبیقی (قانون شرکت های بین المللی و تنظیم بازار مالی)
General Relativity and Gravitation: A Centennial Perspective edition 2015 .pdf نسبیت عام و گرانش: یک چشم انداز گرامیداشت صدمین سالگرد تأسیس
Covariant Loop Quantum Gravity: An Elementary Introduction to Quantum Gravity and Spinfoam Theory (Cambridge Monographs on Mathematical Physics) edition 2014 .pdf هموردا حلقه گرانش کوانتومی: ابتدایی به معرفی گرانش کوانتومی و نظریه Spinfoam (کمبریج جزوه و مقالات در فیزیک ریاضی)
The Crime of Aggression under the Rome Statute of the International Criminal Court (Cambridge Studies in International and Comparative Law) edition 2013 .pdf جنایت تجاوز تحت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (مطالعات کمبریج در حقوق تطبیقی و بین المللی)
Secure Multiparty Computation and Secret Sharing edition 2015 .pdf امن چند حزبی محاسبات و راز به اشتراک گذاری
Lectures on Lyapunov Exponents (Cambridge Studies in Advanced Mathematics) edition 2014 .pdf سخنرانی در لیاپانوف شارحان (مطالعات کمبریج در ریاضیات پیشرفته)
Reversibility in Dynamics and Group Theory (London Mathematical Society Lecture Note Series) edition 2015 .pdf برگشت در دینامیک و نظریه گروه (لندن، انجمن ریاضی سخنرانی توجه سری)
The Cauchy Problem for Non-Lipschitz Semi-Linear Parabolic Partial Differential Equations (London Mathematical Society Lecture Note Series) edition 2015 .pdf مشکل کوشی برای غیر بودند Lipschitz نیمه خطی سهموی جزئی معادلات دیفرانسیل (لندن، انجمن ریاضی سخنرانی توجه سری)
European Integration and the Atlantic Community in the 1980s edition 2013 .pdf پیوستن به اتحادیه اروپا و جامعه آتلانتیک در 1980s
Topics in Chromatic Graph Theory (Encyclopedia of Mathematics and its Applications) edition 2015 .pdf موضوع در نظریه گراف رنگی (دایره المعارف ریاضیات و کاربردهای آن)
Catalan Numbers edition 2015 .pdf اعداد کاتالان
Finite Geometry and Combinatorial Applications (London Mathematical Society Student Texts) edition 2015 .pdf هندسه محدود و ترکیباتی نرم افزار (لندن انجمن ریاضی متون دانشجویی)
Surveys in Combinatorics 2015 (London Mathematical Society Lecture Note Series) edition 2015 .pdf نظرسنجی در ترکیبیات 2015 (لندن انجمن ریاضی سخنرانی توجه سری)
Inequalities for Graph Eigenvalues (London Mathematical Society Lecture Note Series) edition 2015 .pdf نابرابری نمودار مقادیر ویژه (لندن، انجمن ریاضی سخنرانی توجه سری)
Extreme Natural Hazards, Disaster Risks and Societal Implications (Special Publications of the International Union of Geodesy and Geophysics) edition 2014 .pdf افراطی خطرات طبیعی، خطرات بلایای طبیعی و پیامدهای اجتماعی (انتشارات ویژه از اتحادیه بین المللی ژئودزی و ژئوفیزیک)
Community Forestry edition 2012 .pdf انجمن جنگلداری
Design and Analysis of Long-term Ecological Monitoring Studies edition 2012 .pdf طراحی و تحلیل بلند مدت مطالعات مانیتورینگ و نظارت زیست محیطی
Whale-watching: Sustainable Tourism and Ecological Management edition 2014 .pdf تماشای نهنگ: گردشگری پایدار و مدیریت زیست محیطی
Temporal Dynamics and Ecological Process edition 2014 .pdf دینامیک زمانی و فرایند اکولوژیکی
The Choanoflagellates: Evolution, Biology and Ecology edition 2014 .pdf Choanoflagellates: تکامل، زیست شناسی و بوم شناسی
Trait-Mediated Indirect Interactions (Ecological Reviews) edition 2012 .pdf تداخلات غیر مستقیم-صفت واسطه (نظرات زیست محیطی)
Conflicts in Conservation: Navigating Towards Solutions (Ecological Reviews) edition 2015 .pdf درگیری در حفاظت: ناوبری به سمت راه حل (نظرات زیست محیطی)
The Balance of Nature and Human Impact edition 2013 .pdf تعادل طبیعت و تاثیر انسان
Coastal Conservation (Conservation Biology) edition 2014 .pdf حفاظت ساحلی (حفاظت زیست شناسی)
A Less Green and Pleasant Land: Our Threatened Wildlife edition rsity .pdf کمتر سبز و دلپذیر زمین: تهدید حیات وحش ما
Austral Ark: The State of Wildlife in Australia and New Zealand edition 2014 .pdf AUSTRAL کشتی: وضعیت حیات وحش در استرالیا و نیوزیلند
Marine Ecosystems: Human Impacts on Biodiversity, Functioning and Services (Ecology, Biodiversity and Conservation) edition 2015 .pdf دریایی Ecosystems: اثرات انسان در تنوع زیستی، عملکرد و خدمات (در زمینه اکولوژی، تنوع زیستی و حفاظت)
Ecosystem Services: From Concept to Practice edition 2015 .pdf خدمات اکوسیستم: از مفهوم تا تمرین
Trophic Ecology: Bottom-up and Top-down Interactions across Aquatic and Terrestrial Systems (Ecological Reviews) edition 2015 .pdf اکولوژی تغذیه: از پایین به بالا و بالا به پایین متقابل در سراسر آبی و زمینی سیستم (نقد و بررسی زیست محیطی)
Ecology of Fishes on Coral Reefs edition 2015 .pdf بوم شناسی ماهی در صخره های مرجانی
Applied Choice Analysis edition 2015 .pdf کاربردی تجزیه و تحلیل انتخاب
Handbook of Cliometrics edition 2015 .pdf هندبوک Cliometrics
Handbook of Cliometrics edition 2015 .pdf هندبوک Cliometrics
The Political Economy of Agricultural Price Distortions edition 2010 .pdf اقتصاد سیاسی کشاورزی قیمت تحریف
Economic Reform in India edition 2012 .pdf اصلاحات اقتصادی در هند
The Reinterpretation of Italian Economic History edition dge U .pdf تفسیر مجدد تاریخ اقتصادی ایتالیایی
The Business of Waste edition 2013 .pdf کسب و کار از زباله
The Endurance of Family Businesses: A Global Overview edition 2013 .pdf استقامت کسب و کار خانواده: دیدگاه کلی
Widening Higher Education Participation: A Global Perspective edition 2015 .pdf گسترش مشارکت آموزش عالی: چشم انداز جهانی
Discontinuity in Learning: Dewey, Herbart and Education as Transformation edition 2013 .pdf گسست در آموزش: دیویی، هربارت و آموزش و پرورش به عنوان تحول
Architecture, Astronomy and Sacred Landscape in Ancient Egypt edition 2013 .pdf معماری، ستارهشناسی و چشم انداز مقدس در مصر باستان
Signal Transduction edition 2015 .pdf هدایت سیگنال
Safe Robot Navigation Among Moving and Steady Obstacles edition 2015 .pdf امن ناوبری ربات در میان موانع حرکت و ثابت
Succession Planning in Canadian Academic Libraries edition 2015 .pdf برنامه ریزی جانشینی در کتابخانه های دانشگاهی کانادا
Introduction to Plasmas and Plasma Dynamics: With Reviews of Applications in Space Propulsion, Magnetic Fusion and Space Physics edition 2015 .pdf مقدمه ای بر پلاسما و دینامیک پلاسما: با بررسی برنامه های کاربردی در فضای پیشرانش، فیوژن و مغناطیسی فیزیک فضا
Industrial Wireless Sensor Networks: Monitoring, Control and Automation (Woodhead Publishing Series in Electronic and Optical Materials) edition 2015 .pdf سنسور صنعتی شبکه های بی سیم: مانیتورینگ، کنترل و اتوماسیون (Woodhead سری انتشارات الکترونیکی و نوری در مواد)
Mobile Robotics edition 2015 .pdf رباتیک همراه
Clean Mobility and Intelligent Transport Systems (Transportation) edition 2015 .pdf تحرک تمیز و سیستم حمل و نقل هوشمند (حمل و نقل)
Handbook of Spintronics edition 2015 .pdf هندبوک اسپینترونیک
Handbook of Spintronics edition 2015 .pdf هندبوک اسپینترونیک
Test and Evaluation of Avionics and Weapon Systems (Electromagnetics and Radar) edition 2014 .pdf تست و بررسی هوایی و سلاح سیستم (الکترومغناطیس و رادار)
Vehicle-to-Grid: Linking Electric Vehicles to the Smart Grid (Iet Power and Energy) edition 2015 .pdf خودرو به شبکه: لینک کردن وسایل نقلیه الکتریکی به شبکه هوشمند (IET برق و انرژی)
Digital Image Processing edition 2009 .pdf پردازش تصویر دیجیتال
Handbook of Bioelectronics: Directly Interfacing Electronics and Biological Systems edition 2015 .pdf هندبوک بیوالکترونیک: به طور مستقیم واسط الکترونیک و سیستم های بیولوژیکی
Principles of Optics for Engineers: Diffraction and Modal Analysis edition 2015 .pdf اصول اپتیک برای مهندسین: پراش و تجزیه و تحلیل مودال
Compendium of Hydrogen Energy: Hydrogen Storage, Distribution and Infrastructure: 2 (Woodhead Publishing Series in Energy) edition 2015 .pdf خلاصه ای از انرژی هیدروژن: ذخیره سازی هیدروژن، توزیع و زیرساخت: 2 (Woodhead سری انتشارات در انرژی)
Batteries for Electric Vehicles: Materials and Electrochemistry edition 2015 .pdf باتری برای وسایل نقلیه الکتریکی: مواد و الکتروشیمی
Renewable Energies for Your Home: Real-World Solutions for Green Conversions (Tab Green Guru Guides) edition 2009 .pdf انرژی های تجدید پذیر برای خانه خود: راه حل در دنیای واقعی برای تبدیل سبز (سبز است Tab راهنمای گورو)
Dynamic Web Programming: A Beginner's Guide: A Beginner's Guide (ebook) (Beginner's Guide (Osborne Mcgraw Hill)) edition 2009 .pdf برنامه نویسی وب پویا: راهنمای مبتدی: راهنمای مبتدی (کتاب) (راهنمای مبتدی (آزبورن مک گرو هیل))
Designing Audio Power Amplifiers edition 2010 .pdf طراحی صوتی تقویت کننده های قدرت
The Eureka Method: How to Think Like an Inventor edition 2011 .pdf روش ابراز پیروزی از اکتشاف: چگونه فکر می کنم مثل مخترع
The TAB Book of Arduino Projects: 36 Things to Make with Shields and Proto Shields edition 2014 .pdf تب کتاب پروژه های در Arduino: 36 چیز را به با سپر و پروتو کابل
Ham and Shortwave Radio for the Electronics Hobbyist edition 2014 .pdf ژامبون گوشت خرگوش و موج کوتاه رادیو برای الکترونیک Hobbyist است
Arduino Projects for Amateur Radio edition 2014 .pdf پروژه های در Arduino برای رادیو آماتور
Geometric Methods in Signal and Image Analysis edition 2015 .pdf روش هندسی در سیگنال و تحلیل تصوی

تاريخ ارسال: 1394/8/15

تعداد بازدید: 413

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |